Tag: nhà nước

Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước: Vai trò mới trong bối cảnh mới

“Nói đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cần phải đi vào thực chất, làm sao có nhiều cổ đông tham gia và các cổ đông này th ...
1 / 1 POSTS