Tag: gia hạn

Chính phủ yêu cầu gia hạn lưu trú cho khách du lịch

Chính phủ yêu cầu gia hạn lưu trú cho khách du lịch

Thời hạn gia hạn tạm trú phù hợp với chương trình du lịch nhưng không quá 15 ngày và chỉ gia hạn tạm trú 1 lần. Bảo Quyên Phó th ...
1 / 1 POSTS